logo 

 "DERMATOLOGIA"
  POBRATYN, WINIARSKA Sp.p
 
os. S³oneczne 10 , 27-400 Ostrowiec ¦w.
  tel. 505 450 254 , 504 687 153
  Regon 292680511, NIP 661-21-34-806


 

Witamy

Zabiegi:

drying
540-685-8597
kriochirurgia
(905) 452-5041
wype³niacze

Konsultacje
dermatologiczne

(914) 596-7350

Cennik

Kontakt

Witamy

Witamy Pañstwa na naszej stronie internetowej i zapraszamy do naszych gabinetów, w których mo¿ecie Pañstwo leczyæ i pielêgnowaæ skórê oraz powstrzymywaæ oznaki starzenia.

Zapewniamy wykwalifikowan± kadrê lekarsk± , nowoczesny sprzêt i najnowsze metody leczenia.

Do ka¿dego pacjenta podchodzimy indywidualnie, by osi±gn±æ zamierzony efekt terapeutyczno-kosmetyczny, zgodny z oczekiwaniami.

Zabiegi jakie wykonujemy skierowane s± równie¿ do mê¿czyzn , poniewa¿ nowocze¶ni mê¿czy¼ni w równym stopniu co kobiety dbaj± o swoj± skórê i wizerunek.

Zapraszamy do naszych gabinetów. Gwarantujemy zawsze mi³± atmosferê zabiegów, wysok± jako¶æ ¶wiadczonych us³ug i atrakcyjne ceny.

specjalista dermatolog   Anna Cha³upczak-Winiarska
specjalista dermatolog   El¿bieta Pobratyn